احساس می کنم، کسی که نیست

کسی که هست را از پا در می‌آورد!