در وصل من با غم وکیل عقدمان بودی

حالا بیا خوشبختی ما را تماشا کن