کافر به راه خود رو، ما مومنان عشقیم!

این راست راهه چندیست ما را کمر خمیده...

از دیده خواب میرود و از دلم قرار

هر دم شبانه میگذری از خیال من ...

زخستگی درونم دریده ام خود را

و خستگی ز درونم دریده است مرا ...

در وصل من با غم وکیل عقدمان بودی

حالا بیا خوشبختی ما را تماشا کن