از دیده خواب میرود و از دلم قرار

هر دم شبانه میگذری از خیال من ...