کافر به راه خود رو، ما مومنان عشقیم!

این راست راهه چندیست ما را کمر خمیده...