زن حنجره ای ترانه خوان خواهد شد

زن راوی رنج جاودان خواهد شد

آن قافله تا به شام آخر برسد

زن قافله سالار جهان خواهد شد