زن حنجره ای ترانه خوان خواهد شد

زن راوی رنج جاودان خواهد شد