به جُز از علی که آرد پسری ابوالعجائب

که عَلَم کند به عالَم شهدای کربلا را