بى سبب درد که هم قافیه با مرد نشد

آدم بى غم و بى درد دگر آدم نیست