بى سبب درد که هم قافیه با مرد نشد

آدم بى غم و بى درد دگر آدم نیست

به هر کس میرسم نام تو  را با ذوق میگویم

شبیه اولین تکلیف یک طفل دبستانی

امشب که هیچ حال دلم روبراه نیست

مطرب خلاف حال دلم شاد می زند