امشب که هیچ حال دلم روبراه نیست

مطرب خلاف حال دلم شاد می زند