این جماعت همه شان سنگ به دیوانه زدند

ترس دیوانه کند خیس شبی بسترشان

اهل مردی و مرامند به ظاهر اما

عشقشان را بفروشند به سیم و زرشان