به غمزه ای شکند چون توان و طاقت و ایمان

ز دست رفته کَز آن دست می بگیرد و باده

این جماعت همه شان سنگ به دیوانه زدند

ترس دیوانه کند خیس شبی بسترشان