به غمزه ای شکند چون توان و طاقت و ایمان

ز دست رفته کَز آن دست می بگیرد و باده