گفت پیری: درد بی درمان بگیری بچه جان

او دعای کارسازی کرد و من عاشق شدم