نامه بنویسم و خود از پی قاصد بروم

آن قدر صبر ندارم که خبر گردد باز