دیده سازند خلایق به تماشای تو باز

من حیرت زده از شوق دهان باز کنم!