مست شد،خواست که ساغر شکند،عهد شکست

فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست!

 

در انتساب این شعر به صائب تبریزی تردید وجود دارد.