تا شدم بی خبر از خویش، خبرها دیدم

بی خبر شو، که خبرهاست، در این بی خبری