بیا برگرد با هم گاه ، با هم راه ، باهم آه

مرا دور از تو خواهد کشت ، باهم های بعد از تو