بیا برگرد با هم گاه ، با هم راه ، باهم آه

مرا دور از تو خواهد کشت ، باهم های بعد از تو

گیسوانم موج موج و شانه هایت سنگ سنگ

موج را آغوش ِ سنگ آرام می سازد... بمان!