صحبت وصل تو می کردم و دل گفت خموش

که چرا می کنی اندیشه واهی ! گاهی؟