آغوشت به این داغی و جالب اینکه هیچ جا

در توصیفات بهشت خبری از آتش نبود!

خاکسارا به من اسرار دل خویش بگو

من همان محرم رازم که تو خواهی گاهی...

صحبت وصل تو می کردم و دل گفت خموش

که چرا می کنی اندیشه واهی ! گاهی؟