آغوشت به این داغی و جالب اینکه هیچ جا

در توصیفات بهشت خبری از آتش نبود!