صدای پِرپِری آمد و در که باز شد

من از هجوم حقیقت به خاک افتادم .