دیگران را هم غم هست به دل

غم من لیک غمی غمناک است...

چرا گرفته دلت؟

مثل آنکه تنهایی، چقدر هم تنها! خیال می‌کنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی

دچار یعنی عاشق...

صدای پِرپِری آمد و در که باز شد

من از هجوم حقیقت به خاک افتادم .