دیگران را هم غم هست به دل

غم من لیک غمی غمناک است...