در انتظار تو بنشستم و سر آمد عمر

دگر چه داری از این بیش انتظار از من!