دیده از اشک و دل از داغ ولب از آه پر است 

عشق در هر گذری رنگ دگر می ریزد