نفرین به همین رود که برد آن طرف او را

نفرین به عصایی که مرا این طرف آورد