نفرین به همین رود که برد آن طرف او را

نفرین به عصایی که مرا این طرف آورد

آهِ من دیشب به تنگ آمد، دوید از سینه ام

داشت می آمد بسوزاند تورا، نگذاشتم