آهِ من دیشب به تنگ آمد، دوید از سینه ام

داشت می آمد بسوزاند تورا، نگذاشتم