ٌٌبرام مرگ رقم می زنی به لبخندت

که خندۀ تو چه حق مسلمی دارد