در شهر،حس و حال برادر کشی پُر است

گرگان به جامه ی تن من گیر داده اند