عهد بستی با نگاه خسته ای محرم شوی

گر نگاه خسته ی ما نیست، حرفش را نزن