رفتنت آغاز ویرانی است،حرفش را نزن

ابتدای یک پریشانی است،حرفش را نزن