هشت می طلبم از کسی که جانکاه است

کسی که در دل سردش جهنمی دارد