درد است که با نسیم سردی برود

آنکس که به خاطرش به طوفان زده ای