وقت شرعی لطف کن از پیش مسجد رد نشو

موجبات سستی ایمان مردم می شود..