بکش دستی به روی زخم های بی شمار من

که اعجازی که دستت می کند، مرهم نخواهد کرد!

وقت شرعی لطف کن از پیش مسجد رد نشو

موجبات سستی ایمان مردم می شود..