بکش دستی به روی زخم های بی شمار من

که اعجازی که دستت می کند، مرهم نخواهد کرد!