می دوختم زمین و زمان را به هم اگر

می خواستی به قدرِ سرِ سوزن مرا !