اهل دردی که زبان دل من داند نیست

دردمندم من و یاران بی دردانند...