شور بلبل می‌دهد یادم که مستی پیشه کن

عکس‌گل درآب می‌گوید که می‌در شیشه کن