عاشق اگر بیند ستم، کی شکوه از یارش کند

بلبل نمی رنجد ز گل، هر چند آزارش کنند

شور بلبل می‌دهد یادم که مستی پیشه کن

عکس‌گل درآب می‌گوید که می‌در شیشه کن