از من بگریزید که می‌خورده‌ام امشب

با من منشینید که دیوانه‌ام امشب