زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد

نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!