تواضع ز گردن فرازان نکوست

گدا گر تواضع کند خوی اوست