شنیدم عاشقان را می نوازی!

مگر من زان میان بیرونم ای دوست؟

تواضع ز گردن فرازان نکوست

گدا گر تواضع کند خوی اوست

عاشق شده ام بر تو تدبیر چه فرمایی

از راه صلاح آیم یا از ره رسوایی؟

شغب های آینه ٔ پیل مست

همی شانه بر پشت پیلان شکست