شغب های آینه ٔ پیل مست

همی شانه بر پشت پیلان شکست